ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemeen

Voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes opgemaakt door Loyalty Solutions BV (Stationsstraat 163, 8780 Oostrozebeke) (“Loyalty Solutions BV”), op elke tussen Loyalty Solutions BV en haar klant (“Klant”) gesloten overeenkomst, en op alle facturen van Loyalty Solutions BV. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke tussen Loyalty Solutions BV en de Klant afgesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop) voorwaarden. Deze laatste binden Loyalty Solutions BV slechts wanneer Loyalty Solutions BV ze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Prijslijsten, offertes, bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

Alle offertes en prijslijsten van Loyalty Solutions BV zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden Loyalty Solutions BV niet. Elke door de Klant gedane bestelling of opdracht verbindt enkel deze laatste. Tussen Loyalty Solutions BV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door een gemachtigde vertegenwoordiger van Loyalty Solutions BV van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. Tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden, verkopers, bedienden en werknemers van Loyalty Solutions BV zijn niet gemachtigd om Loyalty Solutions BV rechtsgeldig te verbinden.

De Klant heeft het recht om binnen drie (3) dagen na een door Loyalty Solutions BV bevestigde bestelling haar bestelling te annuleren, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Loyalty Solutions BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De klant oefent zijn activiteiten uit in België en Luxemburg. Het is de klant niet toegelaten actief te verkopen in gebieden (buiten België en Luxemburg) die exclusief zijn voorbehouden voor Loyalty Solutions BV (bijvoorbeeld Nederland) noch in enig gebied dat door Loyalty Solutions BV exclusief is toebedeeld aan een andere distributeur. In geval van schending door de Klant van voormelde bepaling, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 1.000 euro per dag en per inbreuk verschuldigd.

Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Vertraging in de levering of overschrijding van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Loyalty Solutions BV, tot enige vorm van schadevergoeding of tot annulering van de bestelling. Loyalty Solutions BV behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

Prijs en betaling

De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Loyalty Solutions BV meegedeelde prijslijsten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de prijzen exclusief BTW en zijn de vervoerskosten ten laste van de Klant indien de waarde van de goederen minder dan 250 euro bedraagt. Loyalty Solutions BV behoudt zich het recht voor op ieder moment de prijzen en voorwaarden in haar aanbiedingen, prijsoffertes en meegedeelde prijslijsten te wijzigen. Daarenboven heeft Loyalty Solutions BV het recht om, mits eenvoudige kennisgeving aan de Klant, de prijzen en voorwaarden van gesloten overeenkomsten eenzijdig te wijzigen wanneer dit het gevolg is van een wijziging van externe factoren, zoals, maar niet beperkt tot, prijsindexering, wijziging prijzen grondstoffen en de wijziging van de bestelling door de Klant.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar op de door Loyalty Solutions BV meegedeelde bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na haar ontvangst als aanvaard worden beschouwd. Protest van de factuur schorst de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-­‐betaling op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd overeenkomstig Artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en dit voor elke reeds begonnen maand, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van EUR 100, onverminderd het recht van Loyalty Solutions BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-­‐betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is Loyalty Solutions BV, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien het vertrouwen van Loyalty Solutions BV in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behoudt Loyalty Solutions BV zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte voorschotten en/of waarborgen te eisen. Indien en tot zolang dat de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Loyalty Solutions BV zich het recht voor, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding, de bestelling of het nog niet-­‐geleverde gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van Loyalty Solutions BV op vergoeding van de schade. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de Klant, zal de Klant een schadevergoeding van minstens 12% van de totale prijs betalen, onverminderd het recht van Loyalty Solutions BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Overdracht van eigendom en risico

De geleverde goederen blijven eigendom van Loyalty Solutions BV tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en eventuele schadevergoeding. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, zal de Klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom zijn van Loyalty Solutions BV. De Klant is gerechtigd om de goederen door te verkopen aan haar klanten met dien verstande dat Loyalty Solutions BV, als gevolg van haar eigendomsvoorbehoud op de verkochte producten, het exclusieve recht heeft om tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen overgaat naar de Klant, en op voorwaarde dat de goederen nog bestaan, de Klant te verplichten om de goederen terug te leveren aan Loyalty Solutions BV, en indien de Klant dit nalaat, de gebouwen van de Klant of van een derde partij waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde de goederen terug mee te nemen. De Klant is akkoord dat Loyalty Solutions BV haar kantoren betreedt in het kader van voormelde doeleinden. De door de Klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het risico van de goederen overgedragen op de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd.

Gebreken en waarborg

Bij de levering dient de Klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Iedere klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-­‐ conforme levering dient aan Loyalty Solutions BV te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen met verwijzing naar het factuurnummer of van de verzendingsnota. Na verloop van deze termijn worden de goederen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. De eventuele retour van goederen zal slechts geschieden mits de voorafgaande schriftelijke bevestiging van Loyalty Solutions BV. Enkel goederen in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden.

Alle klachten voor verborgen gebreken die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de Klant, van derden of van normale slijtage, dienen aan Loyalty Solutions BV te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen één (1) maand na de ontdekking van het gebrek en ieder geval binnen één (1) jaar na de levering van de goederen. De waarborg van Loyalty Solutions BV voor verborgen gebreken bestaat uitsluitend uit een vervanging of herstelling van het geleverde goed.

Aansprakelijkheid

Loyalty Solutions BV (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-­‐naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout. Ingeval Loyalty Solutions BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Loyalty Solutions BV steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Loyalty Solutions BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.

Overmacht

Loyalty Solutions BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant in geval van overmacht. Overmacht is enige gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van Loyalty Solutions BV, niet kon worden voorzien, noch verhinderd en die een (tijdelijke) onmogelijkheid van uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan met zich meebrengt binnen de grenzen van economische rendabiliteit of die de uitvoering van de overeenkomst onredelijk moeilijk maakt en zorgt voor een kennelijk onevenwicht in de contractuele relatie tussen Loyalty Solutions BV en de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, exploitatieongevallen, brand, weerverlet, machinebreuk, faillissement of gebreken en vertragingen van leveranciers en onderaannemers, beperkingen inzake energietoevoer, gebrek aan grondstoffen, epidemie (inclusief enige hieruit volgende maatregelen van de overheid), enz. Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op enige vorm van schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ontbinding

Loyalty Solutions BV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; of (v) indien de Klant actief verkoopt in gebieden (buiten België en Luxemburg) die zijn voorbehouden aan Loyalty Solutions BV (bijvoorbeeld Nederland) of door Loyalty Solutions BV exclusief aan een andere distributeur zijn toegewezen. In geval van ontbinding behoudt Loyalty Solutions BV zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Loyalty Solutions BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Intellectuele eigendom

Onverminderd enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, enz., door Loyalty Solutions BV uitgevoerd voor rekening van de Klant en aan de Klant overhandigd, eigendom van Loyalty Solutions BV en worden in geen geval aan de Klant overgedragen.

Varia

Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen Loyalty Solutions BV en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen Loyalty Solutions BV en de Klant vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Hebben wij uw
belangstelling gewekt?

 


Maak een afspraak om uw project te bespreken.
Voor vragen, gelieve te mailen naar: info@loyalty-solutions.eu
Voor bestellingen, gelieve te mailen naar: distribution@loyalty-solutions.eu
Bel ons op het nummer +32 56 31 13 58